Sand- og grusundersøkelser i Vefsn kommune.

Etter anmodning fra Vefsn kommune har NGU's faggruppe for ingeniørgeologi og byggeråstoff undersøkt en del løsmasseforekomster for å vudere brukbarheten av disse til vei- og betongformål. Undersøkelsene viser at de fleste avsetningene har et noe for lavt innhold av grivere masse som grus og stein, for å være vel egnet til veiformål. De mekaniske egenskapene synes heller ikke å være de beste da både sprøhet og flisighetstestene gir forholdsvis høye verdier. Foruten pukkverket ved Skaland, som gir et tilfredstillende materiale, vil Skalandsavsetningen være den som egner seg best til veiformål. For framstilling av betong og betongprodukter gir Høgstlandavsetningen de beste resultatene, med fastheter som ligger over det som er normalt for landsdelen. Avsetningene ved Brattbakk og Skaland gir også fastheter som tilfredstiller kravene til vanlig betongformål. Egnede løsmasser spesielt for oppfylling av Drevjaleira er ikke registrert i området som er undersøkt. En nøyaktig undersøkelse av et par nevnte morenerygger bør imidlertid vurderes.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1805/7
Page number:
38
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland