Sand- og grusundersøkelser i Tysfjord kommune.

Etter henvendelse fra Regionplanrådet for Ofoten og Tysfjord kommune har NGU foretatt befaring av de største sand- og grusforekomster i Tysfjord kommune for å få en oversikt over massenes brukbarhet til tekniske formål, spesielt betongformål. Undersøkelsene viste at den prøvetatte del av avsetningen i Grunnfjordbotn kvalitetsmessig var meget god og klart den beste av de undersøkte forekomstene. Problemet er imidlertid å vurdere hvor stor denne del utgjør av den totale avsetning og om massevolumet er stort nok til å starte eventuell grusdrift. For å avklare dette problem må detaljundersøkelser utføres. De største forekomstene ligger i Hellembotn og Mannfjordbotn, men høyt innhold av sprøe Tysfjordgranitter gjør massene mekanisk svake. Prøvestøpinger til vanlig betong ga endel lavere fasthetsverdier enn normalt for god støpesand fra Nord-Norge. Til spennbetong ligger resultatene under det som regnes som tilfredstillende for slike kvaliteter, bortsett fra en prøve med lokal grus fra Hellemobotn som ga gode trykkfasthetsverdier. Av andre forekomster er det bare Musken i Mannfjord og Storelva, Stefjord som er av en viss interesse.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1556/7A
Page number:
69
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland