Sand og grusundersøkelser i Støren-området, Sør-Trøndelag

Alle breelv- og elveavsetninger i Støren-området er befart og vurdert med hensyn på vegbyggingsformål. Breelvavsetningene i området er dårlig egnet for vegbyggingsformål på grunn av massenes høye innhold av svake korn. De beste grusforekomstene er knyttet til elveørene langs Gaula. De viktigste er prøvetatt for sprøhet- og flisighetsanalyse samt abrasjonsundersøkelser. De vurderte elveørene er volumberegnet ut fra antatt gjennomsnittsmektighet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.089
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport