Sand- og grusundersøkelser i Nærøy kommune.

Etter henvendelse fra Kolvereid kommune har NGU foretatt kvartærgeologisk kartlegging innen kommunens soneplanområde og vurdert sandressursene ved Storbjørkåsen masseuttak. Undersøkelsene er finansiert gjennom Vestlandsprogrammet NGU. Feltundersøkelsene har bestått i kartlegging, prøvetaking og seismisk profilering. Prøvestøping i betong er et oppdrag fra Statens Vegvesen Nord Trøndelag utført ved SINTEF og resultatet er vedlagt denne rapport. NGU har lagt vekt på å kvalitets- og mengdevurdere sandressursene i Storbjørkåsen. Reservene er stipulert til 4,7 mill. m3. Sandreservene synes godt egnet til av både vanlig og høyere fasthetsklasser forutsatt at det benyttes og man har tilgang på grovt steinmateriale av god kvalitet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1674
Page number:
56
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport