Sand- og grusundersøkelser i Lysfjordmana Bindal kommune, Nordland fylke.

Mai 1983 ble det utført geologiske undersøkelser for grunneiere i Lysfjord- mana, Bindal kommune. Undersøkelsene ble utført for å beregne volum av masser som båndlegges/tas ut i forbindelse med en vegskjæring gjennom Lysfjordmana. Løsmassenes kvalitet er også undersøkt m.h.p. mulig anvendelse som byggeråstoff (vegbygging, betongtilslag). Hovedkonklusjon er at Lysfjordmana består av sandrik, grusfattig morene. Materialets mekaniske egenskaper er gode. I vegbyggingssammenheng vil massene (i naturlig tilstand) i første rekke kunne benyttes som forsterkingslag. Ved foredling (knusing av oversten/sikting/vasking) vil massene kunne benyttes til mer høyverdige formål (bærelag i veg, betongtilslag).

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1805/16
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland