Sand og grusundersøkelser i Lierdalen.

NGU har etter henvendelse fra Lier kommune utført detaljerte sand- og grusundersøkelser i Lierdalen. Feltundersøkelsene har bestått i detaljkartlegging, seismiske og elektrisk dybdesondering, naverboring og pionarboring samt prøvetaking (kornfordelings- og sprøhet-og flisighetsprøver). Mulige grunnvannsforekomster er vurdert uten at det er gjort spesialundersøkelser. 8 ulike sand- og grusforekomster er undersøkt m.h.p. volum og kvalitet. Lyngsåsen peker seg klart ut. Forekomsten er beregnet å inneholde totalt 18 mill.m3 sand og grus av middels god kvalitet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1722/4
Page number:
42
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud