Sand- og grusundersøkelser i Kautokeino kommune, Finnmark fylke.

Etter henvendelse fra Kautokeino kommune og Finnmark fylkeskommune har NGU, Finnmarksprogrammet foretatt detaljerte sand- og grusundersøkelser i 3 forekomster og enkle undersøkelser i 5 andre forekomster nær Kautokeino tettsted med tanke på uttak til veg- og betongformål. Hele strekningen fra Kautokeino til Masi langs Rv. 93 er befart og 2 forekomster i Masiområdet er supplerende undersøkt med tanke på sand- og grusuttak. Undersøkelsen er utført ved hjelp av seismiske målinger, Borros boremaskin og traktorgraver. Forekomstene ved Gironavarri, Økseidet, Avzze NV og Roavatjåkka peker seg ut som de mest intressante med tanke på sand- og grusuttak nær Kautokeino tettsted. Samtlige forekomster har masser som egner seg til vegformål. Forekomstene ved Gironvarri og Avzze NV har masser som egner seg til betongformål, mens sand og grus fra Økseidet og Roavatjåkka bør undersøkes nærmere. I Masiområdet er forekomstene Suoludievva og Ruogojavri undersøkt. Begge har sand og grus til vegformål, mens kun Ruogojavri er undersøkt og funnet å ha masser til betongformål. Det er aktuelt med videre sand- og grusundersøkelser i forekomstene ved Økseidet, Avzze NV, Roavatjåkka og Ruogojavri, mens Gironvarri, Avzze Ø og SV og Suoludievva kan undersøkes nærmere etter avtale.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.123
Page number:
77
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark