Sand- og grusressurser i Vestringsbygda - øst, Nord-Aurdal, Oppland.

Nord - Aurdal kommune har utarbeidet reguleringsplan for grusforekomster beliggende i Vestringsbygd øst. I forbindelse med etablering av grusregisteret ble deler av området detaljert kartlagt. Det er laget et mektighetskart over sand -og grusforekomsten på grunnlag av kartleggingen og foreliggende seismiske undersøkelser. Av totalt anslått volum 2,3 mill. m3 er det ca. 1,2 mill. m3 uttagbart. Kvaliteten er vekslende men relativt god, sammenlignet med øvrige forekomster i Valdresregionen. I dag tas ut ca. 60 000 m3 årlig, hvorav ca. 25 - 30 000 m3 nyttes til betong og asfaltproduksjon. Den kartlagte forekomsten er av vesentlig betydning for tilgangen lokalt og regionalt. Betongproduksjonen på Leira er bl.a. svært avhengig av råstofftilførsel fra Sunnvollen. Reguleringsplanen drøftes i rapporten.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1807/6
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland