Sand og grus som byggeråstoff. Nordreisa kommune

Sand- og grusforekomstene i Nordreisa kommune er klassifisert for bruk til veg- og betongformål. Forekomstene er inndelt i God, Middels og Dårlig egnet. Deretter er forekomstene klassifisert i tre kategorier; I, II og III etter antatt viktighet som byggeråstoffressurs. Her er materialets kvalitet samt forekomstenes arealbruk, mektighet og volum tatt med. Resultater: 55 forekomster er klassifisert, og de fleste ligger i Reisadalen. De viktigste av disse er nr. 46 Galsomælen, 17 Tørrfosskogen, 15 Kjøsvoll og 16 Skjønsfjell. I Oksfjorddalen er forekomst 52 Oksfjorddalen-Stormoen den viktigste.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.178
Page number:
47
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms