Sand, grus- og pukkforekomster på statsgrunn langs stamvegnettet i Norge

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med Statskog sammenstilt NGUs Grus- og Pukkdatabase med Statskog Digitale Eiendoms Kartverk langs stamvegnettet i Norge. Tidligere er lignende arbeid utført for kystsonen fra Østfold til Nordland (NGU Rapport 2002.104). Arbeidet har fremskaffet 116 forekomster med grus og pukk som ligger på statsgrunn i tilknytning til stamvegnettet. 16 forekomster er ansett som aktuelle for uttak, mens 27 forekomster er vurdert å kunne være mulige potensielle uttakskilder. 11 av forekomstene ligger på Opplysningsvesenets Fonds Eiendom, mens 32 berører Statskogs eiendom. Av de 43 aktuelle og mulige aktuelle forekomstene er det 6 pukkforekomster. Geografisk ligger mer enn en tredjedel av alle vurderte forekomster i Nordland fylke ved E6 og Nordlandsbanen, hvor Statskog eier store arealer. De aller fleste berørte forekomster i Sør-Norge står Opplysningsvesenets Fond som eier av. 73 forekomster er vurdert som uaktuelle for uttak. Ved flere anledninger berører statsgrunnen bare deler av forekomstene, slik at det volummessig gir lite utbytte ved et eventuelt uttak. Ofte er det konflikter med bebyggelse, dårlig kvalitet på materialet eller begrenset volum som ligger til grunn for vurderingen uaktuell. For mange forekomster er datagrunnlaget av eldre dato eller har for liten detaljeringsgrad til at en tilfredsstillende vurdering kan foretas. Dette gjør det nødvendig med oppfølgende undersøkelser for å kunne gi eksakt vurdering av utnyttelsesmulighetene av ressursene. Større utbyggingsprosjekter, både pågående og framtidige, i regi av Statens vegvesen langs aktuelle stamveger er også lagt til grunn. Det er imidlertid få prosjekter som ligger i nærheten av grus- og pukkforekomster hvor Statskog eller Opplysningsvesenets Fond står som eier av grunnen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2003.091
Page number:
45
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Sand, grus og pukk for Statskog
Project nr:
268010