Sand, grus og pukk i Trondheim kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning

NGU har i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune startet et prosjekt med kommunevis oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme et økende behov for grunnlagsdata innen planlegging og forvaltning, er det samtidig foretatt en vurdering av hvor viktige de enkelte grus- og pukkforekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørende kart er dataene tilrettelagt for bruk i kommuneplanens arealdel. Det er til sammen registrert 11 sand- ig grusforekomster og 11 pukklokaliteteri Trondheim kommune. 6 av sand- og grusforekomstene er beregnet til totalt å inneholde ca. 15 mill.m3, hvor knapt 5 mill.m3 er vurdert som utnyttbare masser. Kommunen har knapt med tilgjengelige grusreserver i forhold til behovet. Sand og grus importeres derfor fra nabokommunene Klæbu og Melhus. Den største og viktigste sand- og grusforekomsten i kommunen er Torgård med 11 mill.m3. Av dette er 4 mill.m3 vurdert som utnyttbart. Også forekomsten ved Ekle er viktig for kommunen, men denne har begrensede reserver igjen. Produksjonen av pukk dekker det meste av kommunens behov for byggeråstoffer, og alle tre pukkverkene ved Lia, Vassfjellet og Skjøla er viktige forsyningskilder for Trondheim. Forekomstene er klassifisert i tre kategorier etter hvor viktige de er som ressurser i dagens, og i en framtidig, forsyning av byggeråstoff. To sand- og grusforekomster og tre pukkforekomster er klassifisert som meget viktige ressurser, mens bare en sand og grusforekomst er vurdert som viktig. De øvrige registrerte forekomstene synes ikke å være interessante for bruk til veg- og betongformål i dagens situasjon. De meget viktige og viktige forekomstene foreslår NGU blir lagt ut som områder for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. For lite viktige forkomster bør betydningen som ressurs vurderes opp mot annen utnyttelse av arealene når det foreligger planer om omdispo

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.043
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport