Sand. grus og pukk i Skaun kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning.

NGU har i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune startet et prosjekt med kommunevis oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme et økende behov for grunnlagsdata innen planlegging og forvaltning, er det samtidig foretatt en vurdering av hvor viktige de enkelte forekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørtende kart er dataene tilrettelagt for bruk i kommuneplanens arealdel. Det er til sammen 5 forekomster som er beregnet til totalt å inneholde ca. 3.2 mill.m3 sand og grus i Skaun kommune, hvorav ca. 1 mill.m3 er vurdert som utbyttbart. Ingen av forekomstene synes å være spesielt interessante for utnyttelse for bruk til veg- og betongformål i dagens situasjon. Dette skyldes for høyt finstoffinnhold. Som et supplement til sand og grus vil produksjon av pukk fra fasdt fjell være et alternativ. For vegformål er knust fjell å foretrekke dersom man har bergarter med tilfredsstillende kvalitet. Berggrunnen i Skaun består hoevdsaklig av grønnsteiner og skiferbergarter. Skiferbergartene gir erfaringsmessig dårlig mekanisk styrke ved produksjon av pukk, mens grønnstein normalt vil gi et bedre kvalitetsmessig produkt. Det er ikke tatt prøve fra bergarter for kvalitetsbestemmelse for en mulig framtidig pukkproduksjon i Skaun. Kommunen har svært begrensede sand. og grusreserver, og må følgelig importere dette ved behov. Knust fjell må også dekkes ved import.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.047
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport