Sand, grus og pukk i Melhus kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning.

NGU har i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune startet et prosjekt med kommunevis oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme et økende behov for grunnlagsdata innen planlegging og forvaltning, er det samtidig foretatt en klassifisering av hvor viktige de enkelte forekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørende kart er dataene tilrettelagt for bruk i kommuneplanens arealdel. Det er til sammen registrert 34 sand- og grusforekomster og 6 pukkforekomster i kommunen. 24 forekomster er beregnet til totalt å inneholde ca. 170 mill.m3 sand og grus, hvorav ca. 80 mill.m3 er vurdert som utnyttbart. I tillegg er det mye sand og grus i og langs Gaula som ikke er registrert som forekomster. Fire sand- og grusforekomster og en pukkforekomst er klassifisert som meget viktige ressurser, mens seks sand og grusforekomster er klassifisert som viktige. De øvrige registrerte forekomstene synes ikke å være interessante for bruk til veg- og betongformål i dagens situasjon. Melhus kommune er selvforsynt med sand og grus, og forsyner også naboene Midtre Gauldal og Trondheim. De meget viktige og viktige forekomstene foreslår NGU blir lagt ut som områder for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. For lite viktige forekomster bør betydningen som ressurs vurderes opp mot annen utnyttelse av arealene nå det foreligger planer om omdisponering av disse.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.044
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport