Sand, grus og pukk i Malvik kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning.

NGU har i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune startet et prosjekt med kommunevis oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme et økende behov for grunnlagsdata innenfor planlegging og forvaltning, er det samtidig foretatt en klassifisering av hvor viktige de enkelte grus- og pukkforekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørende kart er dataene tilrettelagt for bruk i kommuneplanens arealdel. Malvik har svært små reserver med sand og grus. Det er registrert 4 sand- og grusforekomster i kommunen som er beregnet til totalt å inneholde ca. 1 mill.m3, hvorav ca. 0.6 mill.m3 er vurdert som utnyttbart. Forekomstene er klassifisert i tre kategorier etter hvor viktige de er som ressurser i en framtidig forsyning av byggeråstoff. ingen av sand- og grusforekomstene i kommunen er klassifisert som viktige. Pukklokaliteten Brannlia betegnes imidlertid som meget viktig. Det er den eneste forekomsten med uttaksvirksomhet i kommunen. Materialet kan anvendes til alle typer formål, og kvaliteten er meget god. Forekomsten ved Brannlia foreslår NGU blir lagt ut som område for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. For lite viktige forekomster bør betydningen som ressurs vurderes opp mot annen utnyttelse av arealene når det foreligger planer om omdisponering av disse.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.046
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport