Sand, grus og pukk i Lillehammer kommune. Grunlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning

NGU har i samarbeid med Oppland fylkeskommune startet et prosjekt med kommune- vis oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøte- komme et økende behov for grunnlagsdata innen planlegging og forvaltning, er det samtidig fortsatt en vurdering av hvor viktig de enkelte forekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørende kart er dataene lagt til rette for bruk i kommuneplanens arealdel. Det er tlsammen 41 sand- og grusforekomster og 7 pukkforekomster i kommunen. 31 sand- og grusforekomster er beregnet til totalt å inneholde ca. 73 mill. m3 sand og grus, hvorav ca. 30 mill. m3 er vurdert som utnyttbart. Til tross for mange forekomster og store volum er det få forekomster som synes å være spesielt interessante for utnyttelse. Forekomstene er klassifisert i tre kategorier etter hvor viktige de er som ressurser i en framtidig forsyning av byggeråstoff. De meget viktige og viktige forekomstene foreslår NGU blir lagt ut som områder for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. For mindre viktige forekomster bør betydningen som ressurs vurderes opp mot annen utnyttelse av arealene når det foreligger planer om omdisponering av disse.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.037
Page number:
46
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland