Sand. grus og pukk i Klæbu kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning.

NGU har i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune startet et prosjekt med kommunevis oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme et økende behov for grunnlagsdata innen planlegging og forvaltning, er det samtidig foretatt en klassifisering av hvor viktige de enkelte forekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørende kart er dataene tilrettelagt for bruk i kommuneplanens arealdel. Det er til sammen 14 sand. og grusforekomster og en steintipp i Klæbu kommune. 13 av forekomsten er beregnet til totalt å inneholde ca. 26,5 mill. m3 sand og grus, hvorav 13.6 mill.m3 er vurdert som utnyttbart. Det er ingen registrerte pukkforekomster i kommunen. Forekomstene er klassifisert i tre kategorier etter hvor viktige de er som ressurser i en framtidig forsyning av byggeråstoff. Én sand- og grusforekomst, Forseth, er klassifisert som meget viktig ressurs, mens tre er klassifisert som viktig, Brøttem, Stian og Furuhaugen. de øvrige registrerte forekomstene synes ikke å være interssante for bruk til veg- og betongformål i dagens situasjon. Kvaliteten på sand- og grusforekomstene i Klæbu er middels god. Kommunen er selvforsynt med sand og grus, og mye eksporteres til Trondheim. Pukk (knust fjell) må imidlertid importeres fra Trondheim. De meget viktige og viktige forekomstene foreslår NGU blir lagt ut som områder for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. For lite viktige forekomster bør betydningen som ressurs vurderes opp mot annen utnyttelse av arealene når det foreligger planer om omdisponering av disse.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.045
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport