Sand, grus og pukk i Gjøvik kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging og ressursforvaltning

NGU har i et samarbeid med Oppland fylkeskommune startet et prosjekt med en kommunevis oppdatering og ajourføring av Grus. og Pukkdatabasen i fylket. For å imøtekomme et økende behov for grunnlagsdata innen planlegging og forvaltning, er det samtidig foretatt en vurdering av hvor viktige de enkelte forekomstene er for bruk som byggeråstoff. I rapporten og tilhørende kart er dataene lagt til rette for bruk i kommuneplanens arealdel. Det er tilsammen registrert 54 sand- og grusforekomster med et totalt volum på ca. 50 mill. m3. Mange av de største forekomstene er imidlertid nedbygd, eller av andre årsaker mindre aktuelle for utnyttelse. Ca. 22 mill. m3 av det totale volum er beregnet til å være utnyttbart. Til tross for mange forekomster og stort volum er det få forekomster som i dagens situasjon peker seg ut som spesielt interessant for utnyttelse. Det er ffire steinbrudd i kommunen. To av disse er i drift og er i dag de viktigste produsentene av masser for bruk til byggetekniske formål.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.039
Page number:
51
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland