Sand-, grus- og grunnvannsundersøkelser på Eggemoen, Ringerike kommune

Forkortet: I forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel i Ringerike kommune er det innledet et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, BTV-regionen og Norges geologiske undersøkelse. Hensikten med prosjektet er å få en bedre oversikt over hvor store mengder sand og grus til byggetekniske formål det er mulig å ta ut på Eggemoen, og om forekomsten har et grunnvannspotensial som framtidig reservevannkilde for Hønefossområdet. NGU har undersøkt de geologiske forholdene på Eggemoen ved hjelp av georadar- og resistivitetsmålinger og sonderboringer. Undersøkelsene viser at det over store deler av forekomsten ermer enn 40 meter hovedsakelig san over marine sedimenter. I dypere lag av forekomsten er imidlertid massene for finkornige til å være godt egnet for byggetekniske formål.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2006.055
Page number:
22 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
GEOS - Ressurskartlegging, grus/pukk i BTV regionen
Project nr:
268007
Fylke:
Buskerud