Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Regional bekkesedimentgeokjemi på Østlandet og i Trøndelag. Del 1.

Bekkesedimenter ble prøvetatt med en tetthet på 1 prøve pr. 25 km2 innenfor et område på 110.000 km2 i Trøndelag og på Østlandet (dvs. 4 390 lokaliteter). Området dekker 159 kommuner. For hver kommune ble det laget en samleprøve av alle underprøvene innenfor kommunen. Disse 159 samleprøvene ble analysert på 23 syreløselige elementer: Al, Ba, Be, Ca, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Ni, P, Pb, Sc, Sr, Ti, V, Zn og Zr. Reproduserbarheten av datamaterialet ble undersøkt, og det ble funnet at alle elementer unntatt Ti kunne forsvares å kartframstilles. For hvert element ble det laget to kart: et punktkart og et løpende gjennomsnitt. For alle elementer opptrer store regionale mønstre. En principal komponent analyse ble utført for BoxCox-transformerte analysedata Kartframstilling av "factor-scores" viser hvilke kjemiske element som opptrer sammen i geologiske regioner som f.eks. Trondheimsfeltet, den kaledonske fjellkjederanda og Oslofeltet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1494 W
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport