Sammenheng mellom metallinnhold i bekkesedimenter og humus, høyde over havet og nordlig bredde i Oppland.

614 lokaliteter i Oppland er prøvetatt med bekkesedimenter og humus. Innholdet av HNO3-løselig Cu, Zn, Pb, Ni, Co, Fe, Mn og V i de to media er studert med hensyn på korrelasjon mellom media og i lys av høyde over havet og nordlig bredde. Den lineære korrelasjonskoeffisienten for et metall i bekkesediment og samme metall i humus varierer fra 0.19 for Co til 0.67 for Ni. Ved hjelp av lineær regresjon er det vist at høyde over havet og nordlig bredde for- klarer fra 1,3 til 24.7 % av variasjonen i bekkesedimentinnholdet; fra 0.3 til 8.3 % av variasjonen av metallinnholdet av et enkelt element. Trender for variasjonen av metallinnhold som følge av variasjon i høyde og nordlig bredde er kartlagt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1494 V
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland