Samlet plan for forvaltning av vannressursene. Kvartærgeologiske kart og data for Numedalen mellom Larvik og Hvittingfoss.

I forbindelse med "Samlet plan for forvaltning av vannressursene" har NGU på oppdrag av Fylkesmannen i Vestfold sammenstilt kvartærgeologiske kart i M 1: 50 000 over Numedalen mellom Larvik og Hvittingfoss. Videre er det laget en kort beskrivelse av løsmassenes dannelse, fordeling og sammensetning. Stabili- tetsforholdene er bare i liten grad berørt i denne rapport. En generell ut- talelse om de geotekniske forhold vil bli gitt av Norges geotekniske institutt (NGI).

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1825/15
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport