Sakkyndig rapport, Nesplassen naturreservat, Møre og Romsdal.

Massene innenfor Nesplassen naturvernområde består av tynt morenedekke over berggrunnen. Enkelte steder finnes urmasser med stor stein og blokk. Den underliggende berggrunnen består av ulike typer gneiser fra grunnfjellet. Tynnslipanalyse fra steinbruddet viser at bergarten er en dioritt. Det er ikke tatt ut masser innenfor reservatgrensene tidligere, men det er tatt ut stein til elveforbygning og andre formål fra et uttak som grenser inn til reservatet i vest. På grunn av terrengforholdene, urmassene, beliggenhet i forhold til riksvegen, innsyn fra sjøen, driftstekniske- og sikkerhetsmessige forhold synes kommersielt steinuttak i større målestokk uaktuelt. Innenfor den delen av verneområdet som omfattes av område for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel er det mulig å ta ut 8000 m3. Bergarten som er prøvetatt med hensyn til mekaniske egenskaper for veg- og betongformål gir meget gode analyseresultater. Foredlet gjennom knusing og sikting vil den tilfredsstille kravene for alle typer vegformål med den trafikkbelastning det er i dette distriktet. Dette er det eneste registrerte steinuttaket i kommunen. I tillegg er det registrert syv sand- og grusforekomster. I Stordalen er det tatt ut sand og grus fra to massetak og brukt til forskjellige formål. I de senere åra er det meste av de massene som brukes foredlet gjennom knusing av stein fra drift av vegtunneler. Disse ressursene er i ferd med å tømmes og nye forsyningskilder må finnes for å dekke det lokale behovet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2005.037
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Undersøkelse av verneområder i Møre og Romsdal
Project nr:
308900