Sakkyndig rapport, Molnes naturreservat, Giske kommune

For å skaffe bakgrunnsmateriale for erstatningsfastsettelse i forbindelse med fredningen av Molnes naturreservat er Norges geologiske undersøkelse (NGU) bedt om å belyse en del relevante geologiske problemstillinger i henhold til mandat. Forekomstene av rullestein er kartlagt i felt og avgrenset på økonomisk kart i målestokk 1:6000. Georadar er benyttet for å bestemme mektighetene av forekomstene. Undervannsfotografering er utført for å kunne si noe om forekomstens utbredelse på sjøbunnen utenfor naturreservatet. Fem delområder innenfor verneområdet er undersøkt sammen med to områder utenfor. Innenfor vernegrensene er det til sammen et volum på ca. 34 000 m3 masse. I de to områdene utenfor er det beregnet et samlet volum på ca. 9 800 m3. De ressursene som finnes i verneområdet kan ikke betraktes som fornybare. Rullesteinene er dannet av bølgeaktivitet i forskjellige nivåer i strandsonensom følge av landhevningen etter siste istid for ca. 12000 år siden. Heller ikke i sjøen blir det tilført nye masser. Ryggen som strekker seg ut sjøen fra det vernede området er dannet i samme periode som forekomstene på land. Det foregår en del massebevegelse i strandsonen og sjøen utenfor, men det er en form for massebalanse hvor materialet vaskes fram og tilbake. Steinens egenskaper og markedssituasjonen for naturstein til gravstøtter, støttemurer, pyntemurer og lignende gjør at kommersiell utnyttelse av steinblokker fra ura under Molnesfjellet ikke synes å være interessant.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2005.024
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Undersøkelse av verneområder i Møre og Romsdal
Project nr:
308900