Søre-Midøy vannverk, tiltak i forbindelse med endring av riksvei 668 ved bygging av ny trase Drynjasund-Gangstad

Søre-Midøy vannverk ligger på Midøya i Midsund kommune og forsyner ca 200 personer og noen mindre gårdsbruk fra to borebrønner i fjell, BH2 og BH3. I forbindelse med omlegging av riksvei 668, strekningen Gangstad-Drynjasund, har Norges geologiske undersøkelse (NGU) fått i oppdrag fra Statens vegvesen i Møre og Romsdal å vurdere dagens tilstand og hvilke konsekvenser og risiko riksveien vil utgjøre for grunnvannskvaliteten i BH3 som blir liggende 1,7 m fra den nye veien. Feltarbeid ble utført i august 2001 med kartleging av løsmassedekket og vurdering av brønnutforming. Generelt sett er terrenget kupert. Løsmassene har samlet seg i forsenkningene, mens det på toppene stort sett er et usammenhengende, tynt torvlag over fjell. Flyfototolkning og befaring viste flere markerte sprekkesoner med retning VSV-ØNØ eller NV-SØ. BH2 ligger i et område med tynt, usammenhengende løsmassedekke, mens rundt BH3 har løsmassene stor mektighet som gir god beskyt- telse av grunnvannet. Grunnvannet fra BH2 har god kvalitet. mens vannet fra BH3 har for høyt innhold av jern og mangan. NGU gjør oppmerksom på at et alternativ til opprusting av BH3 og grundig sikring av veien er boring av en ny brønn som ikke kommer i konflikt med den nye veitraseen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.089
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport