Søppelplassen ved Kvithyll i Åfjord kommune influerer i luten grad på drikkevannskvaliteten i kommunens vannverk.

Vannprøve fra kommunens vannverk (Grovlivatnet), og prøver fra bekker i nærheten av en kommunal søppelplass (med forbrenningsbur) på Kvithyll ved Mørifjorden indikerer et lavt tungmetallinnhold, godt under de øvre grenser som aksepteres for norsk drikkevann. Brenning av avfall på søppelplassen forårsaker imidlertid en markert forhøyning av flere uorganiske kjemiske hovedbestanddeler (Si, Al, Fe, Mg, Ca og Na) i bekkevann i umiddelbar nærhet av anlegget, men uten at konsentrasjon- ene kan sies å være alarmerende høye. En bekk som drenerer selve fyllplassen har noe høyere innhold av jern og aluminium enn det en vil vente for uforurenset bekkevann. Bekken har imidler- tid ingen kontakt med selve drikkevannskilden, er meget liten og har kort vei til sjøen. På grunn av rask fortynning av konsentrasjonene i sjøvannet ansees dette å være uten betydning for et blåskjellanlegg som er lokalisert lenger inne i fjorden. Analyser av drikkevannet viser god overensstemmelse med analyseresultater fra samme vannverk tatt i 1982/83 i forbindelse med en landsomfattende drikke- vannsundersøkelse.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.085
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport