Årstidsvariasjoner i grunnvannskjemien i fem bergborede brønner sør for Bergen

Fern borebrønner i berg i området Lysefjorden / Fanafjorden ble prøvetatt hver 14. dag gjennom et helt år fra oktober 1998 til oktober 1999. Grunnvannsprøvene ble analysert for radon, pH, alkalitet, turbiditet, farge, 7 anioner og 30 kationer. Den naturlige grunnvannskjemien så ut til å være svært stabil gjennom året med unntak av de redoks-sensitive elementene Fe og Mn som varierte tilfeldig. NO3 var den eneste parameteren som hadde en klar årstidsvariasjon i samtlige borebrønner. To av borebrønnene var dåriig sikret og hadde periodevis stor påvirkning av overflatevann som endret grunnvannskjemien drastisk. En av disse ble erstattet i løpet av prøvetakingsperioden og viste da stabil kvalitet med unntak av en jevn nedgang i alkalitet og Na-, K-og S04-konsentrasjoner de første 3 månedene etter boring.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.041
Page number:
34
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Landsomfattende grunnvannsnett (LGN)
Project nr:
325800
Fylke:
Hordaland