ROS fjellskred i Troms: status og planer 2010

Denne rapporten oppsummerer gjennomført feltarbeid og bearbeidning av data i forbindelse med feltsesongen 2009 på den regional undersøkelsen av store fjellskred i Troms. Dette er en fortsettelse av et arbeid som begynte i 2003 og som siden har blitt årlig fulgt opp. Prosjektet ROS Fjellskred i Troms er et samarbeidsprosjekt mellom NGU og de aktuelle kommuner i Troms. Arbeidet har bestått av regionale undersøkelser og oppfølging av enkelte lokaliteter med GPS-målinger og LIDAR-skanning. 59 lokaliteter ligger i databasen (med del-lokaliteter i alt er det 91) og flere har nylig blitt identifisert fra InSAR analysen. 46 lokaliteter er nå befart. Det er 17 lokaliteter hvor det er eksisterende differensielle GPS punkter. I løpet av feltsesongen 12 av disse lokaliteter ble målt inn på nytt. (Målingene ble utelatt på Ragnhildsurtind, Brosmebakktuva, Skjelltinden, Reinfjellet og Gamanjunni 1). Av de eksisterende GPS-lokalitetene viser kun Nordnesfjellet, Indre Nordnes og Revdalsfjellet utvetydig bevegelse. Det er tegn til en mulig deselerasjon på bevegelse på Nordnesfjellet. Kåfjord viser variasjon i bevegelse og retning fra år til år. 12 nye lokaliteter er befart i 2009. Disse er , Revdalsfjellet 2-5, Hengfjellet, Doronelva, Nordmannviktinden, Gamanjunni 2-3, Brustraum og Mellomfjellet 1-2. Av de 12 nye lokalitetene er det satt ut GPS-punkter på Hengfjellet og Revdalsfjellet 2, både i Storfjorden. Vi forventer de første resultatene på Hengfjellet i 2010 og på Revdalsfjellet 2 i 2011. 6 lokaliteter ble skannet med LIDAR. Målingene gjort på Nordnesfjellet bekrefter de tidligere resultater av opp til 6cm bevegelse i den NV del av blokken, men identifisere også bevegelse i den SV del av blokken. Revdalsfjellet 1, Kåfjord Sør, Indre Nordnes, Gavtavarri og Laksvatnfjellet er også skannet. Evaluering av InSAR-metoden på de nye lokaliteter viser at det er fortsatt godt samsvar mellom bevegelse fra InSAR-data og strukturene kartlagt i felt bortsett fra Brustraum, Doronelva og Nordmannvikdalen. Denne erfaringen bekrefter at bruk av InSAR sammen med tradisjonelle kartleggingsmetoder har et stort potensiale ved kartlegging av skredfarlige områder. Vi presenterer et første forsøk på en regional risikovurdering av de hittil befarte lokaliteter basert på bevegelsesdata, strukturutvikling på fjellsiden og mulig konsekvenser av utglidning. Dette viser at de fleste moderat- og høyrisikosobjekter ligger enten på østsiden av Storfjorden eller Kåfjord. Nordnesfjellet er den eneste høyrisikoobjekt. Detaljert kartlegging ble påbegynt på to lokaliteter i forbindelse med Mastergradsoppgaver til Emil Husby og Elisabeth Rasmussen fra UiT. Disse er Nomedalstinden og Laksvatnfjellet. Hovedfeltsesongen lages til august 2010 og mastergradene regnes ferdig i løpet av 2011.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2010.021
Page number:
84 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
ROS analyse for fjellskred i Troms
Project nr:
310000
Fylke:
Troms