ROS Fjellskred i Troms: status og planer

Denne rapporten oppsummerer gjennomført feltarbeid og bearbeidning i forbindelse med feltsesongen i 2008 på den regional undersøkelsen av store fjellskred i Troms. Dette er en fortsettelse av et arbeid som begynte i 2003 og som siden har blitt årlig fulgt opp. Prosjektet ROS Fjellskred i Troms er et samarbeidsprosjekt mellom NGU og de aktuelle kommuner i Troms. Arbeidet har bestått av regionale undersøkelser og en detaljert oppfølging av Nordnesfjellet i form av LIDAR skanning av den utsatte fjellsiden. 59 lokaliteter ligger i databasen (med del-lokaliteter i alt er det 91) og flere har nylig blitt identifisert fra InSAR analysen. Innmåling av GPS på 10 av de 13 lokalitetene som var etablert frem til 2007 har blitt gjennomført, inkludert Nordnes. Lokalitetene som ikke er innmålt er Ragnhildsurtind, Brosmebakktuva og Reinfjellet, siden de ikke viste bevegelse i 2007. Resultatene fra Nordnes oppsummeres her, men er presentert fullt ut i en separat rapport. Vi har også gjort de første intervallmålinger av de 4 lokalitetene som var etablerte i 2007 (Dusnjarga, Ruovddasvarri, Gamanjunni og Kråketinden). På Dusnjarga er det entydig bevegelse, mens det på de andre lokalitetene ikke kan utelukkes bevegelse. Måling på alle disse lokalitetene bør videreføres. Geologiske undersøkelser er blitt gjort på 10 nye lokaliteter og nye GPS punkter er blitt satt ut på 4 nye lokaliteter (Gavtavarri, Dorrisdalen, Hompen og et ekstra punkt på Ruovddasvarri). Vi rapporterer også 12 nye lokaliteter som er blitt identifiserte kun fra InSAR analysen. Noen av disse har blitt befart i feltperioden 2008 men de fleste må befares i løpet av 2009 og 2010. LIDAR skanning har blitt gjennomført på 5 lokaliteter i denne feltsesongen. Nordnesfjellet og Revdalsfjellet er blitt innmålt for andre gang og det kan derfor sies noe om bevegelse. På Revdalsfjellet er det ikke dokumentert bevegelse. Bevegelsene er sannsynligvis små og flere års målinger trengs. På Nordnes derimot er det klare tegn til bevegelse fra LIDAR. Det er i størrelsesorden som tilsvarer det som er sett fra kontinuerlig målinger. Første års LIDAR skanning er utført på Gavtavarri, Kåfjord Sør og Laksvatnfjellet. Det skal i løpet av 2009 gjøres en første kvalitativ risikoklassifisering av de ulike lokalitetene. Dette vil være et viktig grunnlag for prioritering av videre detaljundersøkelser. Et samarbeid er inngått med Universitetet i Tromsø for å involvere mastergradsstudenter i kartleggingen av utvalgte lokaliteter. Dette skal øke kapasiteten i prosjektet og øke kompetanse lokalt i Troms. Kartleggingen skal begynne i 2009.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2009.023
Page number:
66 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
ROS analyse for fjellskred i Troms
Project nr:
310000
Fylke:
Troms