ROS fjellskred i Troms: status og analyser etter feltarbeid 2010

Rapporten oppsummerer feltarbeid og analyser fra kartlegging av ustabile fjellsider i Troms høsten 2010 under prosjekt ROS Fjellskred i Troms. Av 103 potensielt ustabile fjellsider ble 17 fjellsider besøkt eller rekognosert av geologer i 2010. Av disse var 12 ikke tidligere besøkt av geologer. Videre ble 12 fjellsider innmålt med differensiel GPS (dGPS) og 7 fjellsider ble skannet med bakkebasert laser (lidar). Av disse er det installert dGPS-måling ved èn ny lokalitet og tre nye lokaliteter ble skannet for første gang med lidar. Erfaringer fra årets feltarbeid forteller oss at de aller fleste ustabile fjellsidene beveger seg med lave hastigheter på noen millimeter pr år. Flere av fjellsidene som til nå har blitt besøkt årlig for innmåling med dGPS anbefales derfor et økt innmålingsintervall fra årlig til flerårig. For noen av fjellsidene foreslår vi to-årige innmålinger og for noen opptil fem år mellom innmålinger. Intervaller for repeterte lidarskanninger anbefales også økt til flerårige intervaller. NGU anbefaler videre en økt bruk av høydetaljerte InSAR satellittdata i fremtiden, da disse viser et meget godt samsvar med innsamlede feltdata og anses som en god datakilde for områdene i Troms. Vi anbefaler også innsamling av høydetaljerte flyfoto av de ustabile objektene for analyser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2011.031
Page number:
135
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
ROS analyse for fjellskred i Troms
Project nr:
310000
Fylke:
Troms