Årleite skiferbrudd, Alvdal, Hedmark fylke.

Skiferen fra dette eldre bruddområdet er i første omgang tenkt brukt som takstein i restaureringsarbeider ved Røros. På oppfordring vurderte NGU fore- komsten. Takskifer har tidligere vært drevet langs to parallelle lag (3-12 m mektige) og som ligger ca. 6 m fra hverandre. Bruddområdet er sterkt gjen- grodd og lagenes fortsettelse dekkes av løsmasseavsetninger. Ettersom det for en stor del er sideberget som er blottet har det ikke vært mulig å vur- dere de tidligere drevne lag på en tilfredsstillende måte. Med bakgrunn i bl.a. skiferbergartens beskaffenhet og lagenes tykkelser kan en likevel antyde at det vil være vanskelig å drive denne forekomst på en regnings- svarende måte.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1615
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark