Ringeriksbanen, hydrogeologi

Rapporten beskriver de ulike bergartene mellom Ringerike og Sandvika, og deres hydrogeologiske egenskaper. Samtlige foreliggende forslag til traseer gjennomgås, og områder med vannproblemer og antatt behov for tetting beskrives for hver trase. Kriterier for tettingsbehov er beskrevet. Disse er utarbeidet av NGI i samråd med NGU og Jernbaneverket. Til slutt prioriteres de tre antatt hydrogeologisk minst problematiske traseene henholdsvis på Ringerike, under Krokskogen og i Bærum, og den antatt hydro- geologiske gunstigste traseen for hele strekningen Hønefoss-Sandvika angis. Det tas forbehold om at før en trase i neste omgang vedtas bygget, vil det bli nødvendig med omfattende geologiske, geofysiske og hydrogeologiske undersøk- elser langs denne traseen før anleggsarbeidet igangsettes.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.025
Page number:
48
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport