Revisjon av Statens vegvesens håndbok 018 - Vegbygging. Bidrag fra NGUs Pukkdatabase med statistikk over bergarters mekaniske og fysiske egenskaper

I forbindelse med revisjonsarbeidet av Statens vegvesens håndbok 018-Vegbygging bidrar NGU med tilgjengelig informasjon fra NGUs Pukkdatabase. Statistiske framstillinger over mekaniske og fysiske egenskaper til stein- materialer gir oversikt over konsekvenser ved innføring av nye testmetoder og kravspesifiksjoner. Slagmotstandstestene, fallprøven (sprøhetstallet) og Los Angeles metoden, viser god innbyrdes korrelasjon. Korrelasjon mellom Los Angeles-verdien og sprøhets- tallet er gitt ved formelen; LA = S8 -20,0. Spredning mellom mølleverdien og henholdsvis abrasjonsverdien og Sa-verdien øker med økende tallverdi. Spredningen er såpass stor at det ikke er noen entydig korrelasjon mellom de abrasive testmetodene. Det har derfor ingen verdi å fastsette krav til mølleverdien ut fra betraktning av korrelasjoner mellom mølleverdien og abrasjonsvrdien/Sa-verdien. Krav til mølleverdien må fastlegges ut fra erfaring med bruk av kulemøllemetoden ved ulike vegprosjekt. Det er god korrelasjon mellom kornformtestene, flisighetstesten (fallprøven) og flakindekstesten, men den varierer for ulike kornfraksjoner. I og med at kornformen er såpass avhengig av knuseprosedyren bør en ikke fastsette nye krav til flakindeksen ut fra de foreliggende korrelasjoner. Nye krav for denne para- meteren bør utarbeides på bakgrunn av nærmere tester både mht. flisighetstall og flakindeks av produksjonsknust materiale.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.072
Page number:
20
ISSN:
0800-34162
Document type:
Rapport