Returkraft AS planlagte forbrenningsanlegg i Langemyr - undersøkelse av tungmetaller og organiske miljøgifter i jord

Våren 2010 starter Returkraft AS et avfallsforbrenningsanlegg i Langemyr, Kristiansand kommune. I den forbindelse har Returkraft AS ønsket å gjøre en kartlegging av konsentrasjonene av en rekke organiske miljøgifter og uorganiske elementer i overflatejord (0 -2 em) fra i alt 30 lokaliteter i et om lag 100 km2 stort område rundt anlegget. De organiske miljøgiftene omfatter klorerte dioksiner/furaner (PCDD/F), 16 polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH16) og 7 polyklorerte bifenyl kongenere (PCB7). De uorganiske elementene omfatter As, Cd, Cr, eu, Hg, Ni, Pb og Zn. Dioksin/furan analysene viser lave konsentrasjoner. Kongenersammensetningen antyder at dioksinene har en "industrisignatur" lik analyseresultatet fra 1995 for utslipp av dioksiner til luft fra Elkem sitt davrærende anlegg i Fiskå, Kristiansand. Dette anlegget er nå ombygget og heter Elkem Solar med registrerte utslipp av dioksiner fra 2008. Det kumulative frekvensdiagram for de 30 analyserte jordprøvene an!yder at det muligvis er flere kilder for dioksiner. Andre mulige utslippskilder er Xstrata (tidligere Falconbridge) Nikkelverk AS, der utslippene til luft har vært Ni, Cu og Co. Det er registrert lave konsentrasjoner av enkelte PAH forbindelser i 14 av 30 prøver. Høyeste PAH16 er pa 0,97 mg/kg jord, hvilket svarer til KLIF tilstandsklasse 1. PCB7 analysene viser at alle prøver har konsentrasjoner under deteksjonsgrensene for de individuelle PCB-kongenere. Det er dermed ikke registrert PCB i de 30 jordprøvene. De uorganiske elementene har lile lave konsentrasjoner. Unntaket er Cr, som for enkelte prøver er i Klif tilstandsklasse 2. Det anbefales en ny prøvetaking og analyse i de samme 30 prøvetakingspunktene om10 år for å overvåke påvirkningen fra avfallsforbrenningsanlegget på omgivelsene. Det er viktig å lagre prøvene fra denne undersøkelsen for a reanalysere disse prøvene sammen med en ny prøvetaking og kartlegge miljøgifter på de samme lokalitetene i en fremtidig undersøkelse for å overvåke påvirkningen av avfallsforbrenningsanlegget.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2010.005
Page number:
11 s. + 18
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Kartlegging av jordforurensing i Langemyr
Project nr:
334000
Fylke:
Vest-Agder