Ressursutfordringer for byggeråstoffene pukk og grus i Oslo og Akershus 2010

Oslo og Akershus er en tett befolket region som opplever en stor befolkningsvekst og tilhørende behov for investeringer i bygg og anlegg. Prognoser viser at det er behov for stor tilgang på grus og pukk på kort og lang sikt. All bygging og infrastruktur er avhengig av grus og pukk og det er viktig at tilgangen på ressurser er god. Det betyr at det er i disse områdene tilgangen må være størst. Flere av de registrerte forekomstene i regionen er allerede båndlagt. En god tilgang kan kun sikres ved at de gjenværende tilgjengelige ressursene ikke legges under streng arealmessig båndlegging, men prioriteres til videre og framtidig råstoffuttak. De strengeste kvalitetskravene for byggeråstoffer stilles til vegdekker der det er stor trafikk. Det stilles også krav til bære- og forsterkningslag i veg i forhold til trafikkmengde. Dette er med på å bestemme hvor byggeråstoffene med slik kvalitet må hentes.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2012.009
Page number:
75
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Oppdatering av grus og pukk i Norge
Project nr:
268020
Fylke:
Akershus Oslo