Ressursregnskap for sand, grus og pukk Orkdal kommune 1994

NGU har på oppdrag fra advokat Berg lagd ressursregnskap for sand, grus og pukk i Orkdal kommune. Hensikten har vært å se på utviklingen siden tilsvarende regnskap ble gjennomført for årene 1988 og 1989. Innhenting av informasjon har skjedd via telefon til produsenter og forbrukere av disse byggeråstoffene. Det har siden 1988-89 vært en dramatisk reduksjon av uttak og forbruk i kom- munen. Dette skyldes i hovedsak en meget stor byggeaktivitet i kommunen i de to gjeldene åra, og en senere generell nedgang i bygge- og anleggsvirksomheten på landsbasis. Stopp i mulighetene for å grabbe masser fra deltaet ved munningen av Orkla har redusert eksporten til betongprodusenter i nabokommunene. Strengere krav til kvalitet ville på sikt redusert disse uttakene uansett.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.048
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport