Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Sør-Trøndelag fylke 2002.

Ressursregnskapet for sand, grus og pukk i Sør-Trøndelag for 2002 viser at det ble tatt ut ca. 1.2 millioner tonn sand og grus, og produsert 1,7 millioner tonn pukk (knust fjell). Melhus hadde det største uttaket av sand og grus, og stod for over halvparten av fylkets totale uttak. Andre kommuner med betydelige uttak av sand og grus var Oppdal, Klæbu, Snillfjord, Røros og Trondheim med uttak i størrelsesorden 50.00 -150.000 tonn. Samlet stod disse seks kommunene for 85% av uttaket av sand og grus i fylket. I de øvrige kommune var uttakene av mindre omfang. Størst produksjon av pukk til anvendelse i byggesammenheng ble foretatt i Trondheim med over 800.000 tonn. Dette utgjør nesten halvparten av det som ble produsert i fylket i 2002. I hver av kommunene Hitra, Ørland og Osen ble det produsert mellom 150.000 - 200.000 tonn pukk. Til sammen utgjorde disse fire kommunenes pukkproduksjon omtrent 80% av totalproduksjonen i Sør-Trøndelag. Sør-Trøndelag er med dagens forbruk av sand, grus og pukk selvforsynt med masser til byggetekniske formål i lang tid fremover, forutsatt at kommunene sikrer og tilrettelegger viktige forekomster for fremtidige uttak. Dette gjelder spesielt sand- og grusforekomster i Trondheim, Melhus og Klæbu, som er svært viktige i forsyningssammenheng for hele Trondheimsregionen. Det er også viktig at eksisterende uttak har muligheter for utvidelser i framtida. Uttakstallene fra 2002 viser at de aller fleste kommunene i fylket har sand, grus og pukk for mange generasjoner framover, forutsatt at kommunene forvalter ressursene fornuftig gjennom langsiktig planlegging. Unntaket er kystkommuner som fra naturens side har små reserver av sand og grus.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2004.003
Page number:
90
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport