Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Oslo og Akershus fylker 1988.

I Oslo og Akerhus ble det i 1988 registrert et uttak av sand, grus og pukk på totalt 3.76 mill m3. Av dette var 25% sand og grus og 75% pukk. Det er stor transport av masse mellom kommunene i regionen. Totalt ble 1.43 mill m3 av massene transportert ut av uttakskommunen, og dette utgjør 38% av det totale uttaket. Det ble importert 1.07 mill m3 sand, grus og pukk fra andre fylker. Dette utgjør 22% av forbruket i regionen. Den store transporten er først og fremst knyttet til behovet for masser til formål md strenge kvarlitetskrav på tilslagsmaterialet (betong og veidekke). Det registrerte forbruket av sand, grus og pukk er på 4.81 mill m3. Dette tilsvarer 5.6 m3 pr innbygger, noe som er under landsgjennomsnittet. Av det totale forbruket utgjør sand og grus 39% og pukk 61%. Det er for året 1988 ikke registrert uttak av sand og grus i Oslo. Akerhus har sand- og grusressurser til de fleste formål og kan for en stor del dekke etterspørselen både i Oslo og Akershus. Dagens import er avhengig av pris, kvalitet og transportavstand, dette vil også i fremtiden bestemme størrelsen på importen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.023
Page number:
73
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oslo Akershus