Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Nordland fylke 1986

Ressursregnskapet for Nordland viser at det i 1986 ble tatt ut knapt 2 mill m3 sand og grus og vel 1.6 mill. m3 pukk i fylket. Bruken av massene fordeler seg med 49% til vegformål, 12% til betongformål og 39% til fyllmasser. Øykommunene og flere kystkommuner har lite sand og grus og må derfor dekke sitt behov for import. Størst uttak av sand og grus har Meløy kommune. Denne kommunen har også størst eksport. Størst eksport av pukk har Ballangen kommune Store anleggsarbeider i endel kommuner gjør at uttaket i disse er betydelig større enn et normalår. For fylket som helhet anses uttaket som normalt, og forbruket av disse ressursene synes å være relativt stabil. Sammen med Grusregisteret har ressursregnskapet avdekket behov for oppfølgende undersøkelser på en del forekomster. Dette er nødvendig for å kunne forvalte ressursene på en måte som sikrer tilgangen av dette byggeråstoffet i framtida. Kommune: Alle

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.123
Page number:
113
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland