Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Møre og Romsdal fylke 2005

Ressursregnskapet for sand, grus og pukk i Møre og Romsdal for 2005 viser at det ble tatt ut ca. 1.2 millioner tonn sand og grus, og produsert 5.3 millioner tonn pukk (knust fjell). Kommuner med store uttak av sand og grus var Nesset, Ørsta, Sunndal, Rauma, Norddal og Sykkylven. Samlet utgjorde uttaket i de seks kommunene over 90% av det totale uttaket av sand og grus i fylket. Størst produksjon av pukk til byggeformål foregikk i Aukra med 2.3 millioner tonn i forbindelse med bygging av ilandføringsanlegg for Ormen Lange. Over noen få år er det blitt knust ned masser lokalt. Videre var det også stor produksjon av pukk ved Vestbase i Kristiansund med 1 million tonn. Mesteparten av disse massene ble anvendt offshore. I Fræna kommune ble det produsert over 475.000 tonn, mens det i kommunene Ålesund, Molde, Ørsta og Eide ble produsert mellom 150.000-350.000 tonn. I de fleste øvrige kommuner ble det produsert pukk kun i mindre målestokk. Fylket er selvforsynt med sand, grus og pukk til alle formål. Det ble eksportert nærmere 80.000 tonn med sand og grus til Trøndelagsfylkene og Nordland. I tillegg ble små mengder levert til Sogn og Fjordane og Oppland. 4.000 tonn med sand og grus ble fraktet til Svalbard, og 3.000 tonn gikk ut av landet til Færøyene. Av pukkproduksjonen gikk over 750.000 tonn til offshore, mens ca. 60.000 tonn ble levert til Trøndelagsfylkene. Ut av landet ble det eksportert 3.000 tonn med pukk til Belgia. Det ble ikke registrert import av verken sand, grus eller pukk til Møre og Romsdal fylke i 2005. NGU har vurdert to pukkforekomster i fylket som "nasjonalt viktige", Vestbase og Visnes eklogitt. Det er på grunn av eksportrettet virksomhet eller at en større region eller befolkningstette områder forsynes med betydelige kvanta. Seks grusforekomster og en pukkforekomst er vurdert å ha "regional verdi". For at Møre og Romsdal fortsatt skal være selvforsynt med sand, grus og pukk til byggetekniske formål, er det en forutsetning av at kommunene sikrer og tilrettelegger viktige forekomster for uttak. Utviklingen går mot et stadig større forbruk av knust fjell (pukk). Uttakstall i ressursregnskapet viser at sand- og grusressursene i enkelte kommuner har begrenset uttakstid før de går tomme.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2008.022
Page number:
118 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Ressurskartlegging i Møre og Romsdal
Project nr:
268016