Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Buskerud, Telemark og Vestfold fylker 2004

Ressursregnskapet for sand, grus og pukk i Buskerud, Telemark og Vestfold for 2004 viser at det ble tatt ut ca. 2.5 mill. tonn sand og grus, og produsert 5.6 mill. tonn pukk (knust fjell). Kommuner med store uttak av sand og grus er Hurum, Ringerike og Skien. Samlet utgjorde uttakket i de tre kommunene over halvparten av det totale uttaket av sand og grus i fylkene. Størst produksjon av pukk til byggeformål foregikk i Øvre Eiker, Kragerø og Larvik med 600 000-650 000 tonn. I Tønsberg, Skien, Sandefjord opg Lier ble det også produsert over 450 000 tonn. Produksjonen av pukk i disse sju kommunene utgjorde ca. 70% av de tre fylkenes totale pukkproduksjon. Regionen er selvforsynt med sand, grus og pukk til alle formål. Det foregikk masseforflytning over fylkesgrensene. Det ble eksportert grus og pukk fra regionen til Oslo, Akershus, Vestfold, Oppland, Østfold, Aust-Agder og Rogaland. Ut av landet ble det eskportert nesten 1 mill. tonn pukk fra Vestfold og Telemark til Danmark og England. Mindre mengder gikk til Sverige, Tyskland, Belgia og Nederland. NGU har vurdert flere grus- og pukkforekomster i BTV-regionen som "nasjonalt viktige". Det er fordi de forsyner en større region eller befolkningstette områder med betydelige kvanta. Grusforekomstene Verket i Hurum, Geiteryggen i Skien og Kilemoen, Eggemoen og Hensmoen i Ringerike kommune er alle vurdert som nasjonalt viktige, mens seks pukkforekomster er gitt nasjonal verdi. Ytterligere 11 grusforekomster og 20 pukkforekomster er gitt "regional verdi". For at Buskerud, Telemark og Vestfold skal fortsette å være selvforsynt med sand, grus og pukk til byggtekniske formål, er det en forutsetning at kommunene sikrer og tilrettelegger viktige forekomster for uttak. Utviklingen går mot stadig større forbruk av knust fjell (pukk). Uttakstall i ressursregnskapet viser at sand- og grusressursene i enkelte kommuner har begrenset uttakstid før de går tomme.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2006.070
Page number:
164 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
GEOS - Ressurskartlegging, grus/pukk i BTV regionen
Project nr:
268007