Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Buskerud, Telemark og Vestfold fylker 1999

Ressursregnskapet for sand, grus og pukk i Buskerud, Telemark og Vestfold for 1999 viser at det ble tatt ut ca. 2.5 mill tonn sand og grus, og produsert 6.4 mill tonn pukk (knust fjell). Kommuner med store uttak av sand og grus var Hurum, Ringerike og Skien. Samlet stod disse tre kommunene for ca. 50% av det totale uttaket av sand og grus i fylkene. Andre kommuner med betydelige uttak var Lier, Modum, Notodden og Bø. I de øvrige komunene var uttakene mindre. En grov beregning av grusressursenes levetid ut fra uttakstallene fra 1999 viser at de aller fleste kommunene i regionen har slike masser for mange generasjoner framover, forutsatt at kommunene forvalter ressursene fornuftig gjennom langsiktig planlegging.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.012
Page number:
176
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport