Ressursregnskap og ressursbudsjett for byggeråstoff for Lillehammer kommune.

I Lillehammer kommune ble det for 1989 rregistrert et uttak av sand, grus og pukk på totalt 196.800 m3. Av dette utgjør pukkproduksjon fra fast fjell 2000 m3. Det er liten transport av masse over kommunegrensen, bare 8% av uttaket ble eksportert ut av kommunen. Den registrerte importen utgjør 13% av totalforbruket, og er særlig knyttet til formål med strenge kvalitetskrav, veidekke og betong. Forbruket i kommunen var på totalt 220 100 m3, noe som tilsvarer ca. 9.8 m3 pr. innbygger. Sett i forhold til landsgjennomsnittet på 7.7 m3 er dette høyt. Av det totale forbruket ble 41% brukt til veiformål, 15% til betongformål og 44% under betegnelsen "annet". For perioden 1990-94 er det registrert en økning i behovet for byggråstoff. Økningen er størst til betongformål og "annet". Behovet for kvalitetsmasser til veidekke og betong blir for de neste tre årene nesten fordoblet i forhold til 1989-nivået. Kommunen vil på bakgrunn av de begrensede muligheter for uttak i Lågen-deltaet få problem med å dekke etterspørselen av slike masser. Dette behovet kan dekkes ved import fra massetak i nabokommunene eller ved pukkproduksjon fra egnede lokaliteter.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.058
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland