Ressurskart - grunnvann i fjell med beskrivelse. Dovre kommune, Oppland fylke. Status pr. 01.01.88

NGU har registrert, kartlagt og sammenstilt data vedrørende grunnvanns- ressurser i fjell innen Lågens nedbørfelt i Oppland. Kartleggingen er i første rekke rettet mot kommunal og fylkeskommunal oversiktsplanlegging. I tillegg til beskrivelsen presenteres informasjonen på følgende måte: 1) Faktakart M 1:50 000 inneholder registrerte borebrønner med dyp, vann- føring og løpenummer samt større sprekker og forkastninger tatt fra satellittfotografier. 2) Tolkningskart M ca. 1:200 000 inneholder en tolkning av berggrunnens vanngiverevne basert på borebrønnsresultater, berggrunnsgeologiske kart og vurderinger av bergartene i felt. 3) Dataliste med utskrift fra Brønnboringsarkivet over borebrønnene i området.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.067
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland