Resistivitetsmålinger for løsmasseutbredelse og skredproblematikk langs strandsonen ved Sørbotn i Rissa, Sør-Trøndelag

2D resistivitetsmålingene ved Sørbotn i Rissa kommune (Sør-Trøndelag) er utført innen prosjekter ved NGU knyttet til kartlegging i strandsonen, med spesielt fokus på skredproblematikk. I 2010 ble sjøbunnen i Botn kartlagt i høy oppløsning med interferometrisk sonar og refleksjonsseismikk. Data viste utglidninger og pockmarks flere steder i strandsonen i Sørbotn. Det ble derfor bestemt at områdene på land skulle undersøkes med 2D resistivitetsmålinger, som en del av strandsone-kartleggingen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2012.025
Page number:
38
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Skredkartlegging i strandsonen
Project nr:
333000