Resistivitetsmålinger for løsmassekartlegging i Kaldvelladalen og ved Fallan i Melhus kommune, Sør-Trøndelag. Data og tolkninger

2D resistivitetsmålingene i Kaldvelladalen og ved Fallan er utført i samarbeid med Statens vegvesen i forbindelse med utredning av ny E6 gjennom Melhus kommune i Sør-Trøndelag. Det er målt tre resistivitetsprofiler i Kaldvelladalen (P1-P3) og ett ved Fallan (P4) på til sammen 3,2 km. Det er også målt indusert polarisasjon (IP). Undersøkelsene i Kaldvelladalen og Fallan i Melhus gir en god oversikt over grunnforholdene i området for den planlagte traseen. Resistivitetsprofilene ble først tolket sammen med tidligere utførte geotekniske data, og brukt som grunnlag for plassering av nye bore- og sonderingspunkt. Etter at nye geotekniske data var samlet inn (Multiconsult), er alle data sammenlignet og tolket. Generelt var overensstemmelsen mellom geofysiske og geotekniske data veldig god. Alle prøver med påvist kvikkleire og alle saltinnholdsmålinger med verdier under 5 g/l har korresponderende resistivitetsverdier innenfor kvikkleireintervallet. I tillegg bekrefter resultatene i hovedsak tidligere publiserte resistivitetsintervaller for saltholdig, intakt leire, mulig kvikkleire, tørrskorpeleire og grovere masser. Undersøkelsene i Kaldvelladalen og Fallan viser også, spesielt i ett profil (P2), hvordan bruk av resistivitetsmålinger hjelper tolkning av og interpolering mellom geotekniske data, noe som vil kunne være svært nyttig i forbindelse med stabilitetsvurderinger.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2012.013
Page number:
40
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mindre samfinansieringsprosjekt - Fjellanlegg og anvendt geofysikk
Project nr:
340100