Resisitivitetsmålinger for løsmassekartlegging ved skredgrop på Byneset, Sør-Trøndelag

Det er utført 2D resistivitetsmålinger i 2 profiler på Byneset i Sør-Trøndelag, som et bidrag til vurdering av grunnforholdene etter et kvikkleireskred 1. januar 2012. Rapporten beskriver resistivitetsmetoden, presenterer innsamlede data og gir en kort vurdering av disse. Profilene er også sammenlignet med geotekniske data fra området (sonderboringer). Måledata viser oppstikkende fjell, mulig grove masser, store lommer med saltholdig, stabil leire, soner med potensiell kvikkleire, og tørrskorpeleire. Undersøkelsene ved Esp på Byneset bekrefter tidligere publiserte resistivitetsintervaller for disse massene. Informasjonen om oppstikkende fjell, grove masser og saltholdig leire som vises på profilene er av vesentlig betydning for begrensning av skredutbredelsen. De geofysiske data, sammenholdt med de geotekniske data, viser tykke utvaskede og mulig kvikke masser (nord)øst og nordvest for den nåværende skredgropa. Det er ikke foretatt noen stabilitetsberegninger i denne rapporten, men det anbefales at stabiliteten vurderes og at skråningene sikres før eventuell erosjon kommer i gang. Siden det er nokså lite informasjon om sedimentene vest for skredgropa, anbefales resistivitetsmålinger i et profil her, parallelt med skredgropa.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2012.004
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Bistand og rådgiving til NVE, inkl. ekstern info
Project nr:
331600