Registrering av sand-, grus- og pukkuttak i Rogaland.

Det ble sommeren 1978 registrert 97 uttak av sand og grus basert på opplysninger fra kommunene. Bare 50 av uttakene var i regelmessig drift (tabell 1 og 2). Det ble registrert 4 pukkverk med eget fastfjellsuttak De årlige uttak av sand og grus er stipulert til 2,6 mill. m3, mens pukkproduksjonen fra fast fjell ligger på ca. 0,6 mill. m3. Kvaliteten av de uttatte sand- og grusmaterialene er med ytterst få unntak av god til meget god kvalitet. Ca. 73% av de totale uttak av sand og grus skjer i kystnære forekomster i Hjelmeland, Forsand og Gjesdal kommuner. Eksport til andre deler av fylket og ut av fylket skjer med båt. Innen fylket har Vegvesenet oppgitt et forbruk på ca. 0,3 mill. m3 sand, grus og pukk, mens betonindustrien kan forventes å bruke ca. 0,3 mill. m3. Disse opplysninger og prognoser gir en rest på 2,1 mill. m3 av sand, grus og pukk når alle de før nevnte konsumer er tatt med. Det udokumenterte forbruket er masser som går til private enkeltkonsumenter og enteprenører samt eksport ut av fylket. Det antas at omlag halvparten av det materialet som produseres i Rogaland blir anvendt innenfor fylkesgrensen. Av fylkets 36 kommuner har 12 antatt at de har overskudd av masser, 3 tilstrekkelig og 11 underskudd.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1673
Page number:
57
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland