Regionalseismisk undersøkelse i ytre del av Boknafjorden.

Refleksjonsseismiske undersøkelser er foretatt i Karmsundet og ytre Bokn- fjorden i et område som inkluderer indre del av Tras+++eealternativ (c) for fjorden i et område som inkluderer indre del av Trasealternativ (c) for Sleipner kondensatrørledning. Formålet med undersøkelsene har vært å forbedre grunnlaget for videre trasekartlegging samt å avklare eventuell usikkerhet vedrørende sedimentstabilitet i sjøbunsskråninger. I undersøkelsene er det også blitt kartlagt et basseng med nedforkasta sedimentære bergarter og indikert områder med mulige gasslekkasjer fra underliggende berggrunn/sedi- menter. Denne rapporten inneholder hovedkonklusjonene med relevans for rør- ledningsprosjektet, og fokuserer spesielt på fordeling av overflatesedimenter og områder med ustabile sedimenter. Resultatene er presentert på kart i måle- stokk 1:50 000. Formålet med undersøkelsene har vært å forbedre

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.093
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland