Regionale pukkundersøkelser, Sogn og Fjordane fylke

I samarbeid med Vegkontoret i Sogn og Fjordane utførte NGU i 1992 en undersøkelse av mulige pukkforekomster i fylket. Målet var å finne egnede uttaks-områder for pukk med god kvalitet beliggende i nærhet av veg eller sjø med tanke på transporttilgjengeligheten. Totalt 23 forekomster hvorav 9 eksisterende pukkverk/steinbrudd er prøvetatt og analysert (tynnslip, sprøhet, flisighet og abrasjon) for bedømmelse av de mekaniske egenskapene. Fire nye prøvetatte forekomster gir gode mekaniske analyseresultater. Tre av disse forekomstene har også gunstig beliggenhet mht. sjøtransport.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
93.058
Page number:
71
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport