Regionale pukkundersøkelser, Møre og Romsdal fylke

I samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune utførte NGU i 1993 er pukk- undersøkelse i fylket. Målet med prosjektet har vært å kartlegge mulighetene for å etablere pukkverk som på sikt kan sikre det lokale behovet for bygge- råstoffer samt å legge til rette for framtidig eksport av knuste steinprodukter På grunn av berggrunnens beskaffenhet anses muligheten for etablering av store pukkverk (gigantpukkverk med årsproduksjon > 3 mill. tonn) som mindre inter- essant. Forholdene ligger bedre til rette for etablering av mindre stasjonære pukkverk. For å dekke et lokalt marked viser to av de nye undersøkte forekomstene gode resultater. Seks av forekomstene kan være av interesse med tanke på eksport.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
94.050
Page number:
100
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport